Til virksomheden

Strategi, proces & samarbejde

Til virksomheden

Din virksomheds succes og overlevelsesevne afhænger af, hvor godt virksomheden kan tage i mod forandringer, og hvor effektivt den kan udvikle sig, når behov og krav ændrer sig.

Projekter (og programmer) er vigtigste løftestang, når de strategiske mål skal nås med kvantespring, og projektkulturen bliver derfor afgørende for din udviklingseffektivitet.

Adaptare.dk arbejder sammen med dig og din virksomhed om et løft af projektkulturen. Vi tager fat - gennem en kontekstafhængig, skræddersyet proces - i Projektkultur Modellens 6 områder.  En potentialeanalyse (indledende GAP analyse) definerer takt og sikrer respekten for den virkelighed jeres virksomhed agerer i.

Tilgangen skaber hurtige resultater og gevinster i projektarbejdet og giver synlighed for, at den sunde projektkultur og de strategiske mål er inden for rækkevidde.

En sund projektkultur er bl.a. kendetegnet af følgende:

  • Succesfuld udvikling og forandring i forhold til strategien - i trit med ændrede behov og krav.
  • Opnåelse af mål – både konkrete projektmål og de langsigtede effekter og gevinster.
  • God udnyttelse af virksomhedens ressourcer, herunder mandetimer, kompetencer og viden.
  • Høj kvalitet i projektarbejdet gennem en ensartet projekttilgang for virksomheden.
  • Rette drive og fremdrift i projektarbejdet gennem forventningsafstemning mellem ledere og projektledere.
  • Overholdelse af budgetter både indenfor det enkelte projekt og for virksomheden som helhed med tydelig effekt på virksomhedens bundlinje.
  • En sikker projektproces, der kan møde kundernes krav til god projektledelse og projektsucces.
  • God kommunikation og udbredt forståelse for hvad projekterne kan gøre for virksomheden.
  • Et højt engagement blandt medarbejderne og lyst til at gøre en forskel i projektarbejdet.
Adaptare.dk Projektkultur Model TM
Projektarbejdet binder strategi og drift sammen og skabe en sund projektkultur

Løft af projektkulturen

Adaptare.dk arbejder med Projektkultur Modellens 6 områder baseret på indsatser under 4 overskrifter - nedenfor.

Arbejdet indledes altid med en pejling af hvor I er med projektarbejdet nu - og en beslutning om, hvor I gerne vil bringe det hen. Fx gennem en potentialeanalyse. Sammen fastlægger vi så en proces, som vi tror på kan flytte jer mest sikkert og effektivit mod et bedre projektarbejde.

Governance & Principper

Herunder hvilke processer, der skal fungere i virksomheden for at projektarbejdet er en succes og strategien realiseres. Her gælder også hvilke roller, der knytter sig til arbejdet og hvem, der bærer hvilket ansvar. Der udarbejdes ligeledes principper (eller projektmodel) for projektarbejdet både i forhold til gennemførelse, kvalitet og sammenhæng. De endelige indsatser defineres indledningsvist, så de til enhver tid skaber værdi.

Overblik & Prioritering

Kortlægning af initiativer og projekter - top-down og bottom-up - så det fulde overblik etableres. Der arbejdes med prioriteringsrammer for det fremtidige projektarbejde - og den kortlagte portefølje trimmes i forhold til dem.

Værktøjer & Dokumentation

Træning, udvælgelse og tilpasning af relevante værktøjer til hele projektarbejdet - samt beslutninger om hvordan og på hvilket niveau projektarbejdet bør dokumenteres. Herunder vurderes også hvordan projektarbejdet med fordel kan understøttes af it. Adaptare.dk gør en dyd ud af at holde sig ajour med relevante it-systemer og bistår i processen, så det rigtige system udvælges.

Vedligehold, udvikling & kvalitetssikring

Her defineres hvordan projektarbejdets kvalitet sikres nu og fremover. Herunder planer for udvikling og vedligehold af relevante kompetencer, talentudvikling samt tilpasning af processer og procedurer for arbejdet.

Thomas Plesner, kursuschef og biolog, Ferskvandscenteret

Thomas Plesner
Kursuschef og biolog, Ferskvandscenteret

"Stærk foredragsholder!

Christina Foldager stillede modigt op til Spildevandsteknisk Forenings Døgnkursus i november 2017 og fortalte om planlægning og selvledelse og gav fif til, hvordan man som menig spildevandsmedarbejder balancerer mellem projekter og daglig drift.

Modigt fordi det var lørdag morgen kl. 9.15 – og hun lykkedes flot med at trænge igennem til de mange tilhørere med budskabet!

Tilbagemeldingerne fra deltagerne var gode, og kommentarerne var bl.a. ”God foredragsholder”, ”Godt og sobert” og ” Planlægning og selvledelse var et fantastisk oplæg, som mange kunne tage ved lære af”.

Anbefalingen hermed givet videre!"

Eksempler på ydelser:

Støb kulturfundamentet

Når I har erkendt, at projektarbejdet i virksomheden har brug for et løft, kan processen med fordel kickstartes med en real-time-strategy.

Med afsæt i hvor I er lige her og nu med jeres projektkultur, skabes et fælles billede af hvad der påvirker den og hvad der skal fokuseres på i en fremadrettet proces.

Adaptare.dk faciliterer workshoppen, der giver jer et konkret output i forhold til de indsatsområder, I bør styrke i jeres projektkultur.

LEGO® Serious Play® Workshop fra dkk 22.000 pr. dag ekskl. moms

Skub til projektkulturen

Med et skub til projektkulturen i den rigtige retning og på de rigtige steder, bliver I i stand til at arbejde aktivt med jeres projektkultur.

Sammen designer vi et forløb, der løfter udvalgte områder, skaber fælles sprog og fælles forståelse for projektarbejdet, så afsættet for den fremadrettede udvikling er skabt.

Adaptare.dk træner jer i de relevante værktøjer, så I kan se resultaterne allerede i de igangværende projekter.

Forløb fra dkk 66.000 ekskl. moms

Kultur på abonnement

I er godt klar over, at den sunde projektkultur kommer gennem vedholdenhed, vilje, træning - individuelt og af teams - samt løbende sparring og opfølgning.

Adaptare.dk træder ind i jeres virksomhed og er jeres drivkraft, ressource og support, der ikke bliver ramt af travlhed omkring driften.

Adaptare.dk holder fast og har fokus på at få projektkultur og projektprocesser løftet gennem relevante indsatser på alle niveauer i organisationen og i tæt samarbejde med jeres ledelse.

Forløb fx fra dkk 8.995 pr. måned ekskl. moms