Projektkultur

Projekkultur

PROJEKTKULTUR

En sund projektkultur giver

Øget produktivitet

En sund projektkultur skaber øget produktivitet gennem mere fokuseret og effektiv arbejdsindsats.

Medarbejdere og projektledere oplever færre skift mellem arbejdsopgaver, der forringer deres timeproduktivitet - og de prioriterede projekter opnår en bedre kvalitet, fremdrift og færdiggørelse.

Effektiv udnyttelse af ressourcer

Gennem prioritering og forbedret overblik af projektarbejdet, udnyttes de tilgængelige ressourcer og kompetencer langt mere optimalt.

Den dedikerede og prioriterede projektindsats løfter budgetsikkerheden markant - og unødvendige omkostninger i det samlede projektbudget reduceres.

Realisering af gevinsterne

Med en sund projektkultur opnår du maksimal effekt fra alle projekter, og du høster de gevinster, der knytter sig til strategirealiseringen - hver gang!

Det giver dig den nødvendige eksekveringmotor, der er afgørende for at følge med udviklingen og kunne ændre retning - også strategisk - når der er behov for det.

Adaptare.dks Projektkultur Model™

Ord, erfaring og tilgangsvinkel sammenfattet i én model

Adaptare.dks Projektkultur Model™ dækker over 6 områder, du bør fokusere på for at løfte og modne din projektkultur. Det afgørende i modellen er sammenhængskraften på tværs og i højden af projektarbejdet. Og den taktvise udvikling som Adaptare finder så afgørende for succes med projektarbejdet.

Modellen kan beskrives med ord og begreber som holistisk, rummelig, på tværs og i højden, simpel, ikke akademisk, praksisnær osv

Grundlaget og formålet med Projektkultur Modellen er den strategi, der er fastlagt for virksomhedens udvikling og som er afsættet for det, der sættes i gang. Den strategi, der er opfyldt, når vi har opnået de strategiske mål. Og det uanset om vores projekter er interne eller kunderettede.

Vores ord, erfaring og tilgangsvinkel er således sammenfattet i én model: Adaptare.dk Projektkultur Model ™ (på figuren til højre)

Alle har en rolle i projektarbejdet og påvirker dermed den projektkultur, der skal bære virksomhedens væsentligste løftestang for udvikling, eksekvering, produktivitet og strategiopfyldelse – nemlig projekterne.

Adaptare.dk Projektkultur Model TM

Hvor er jeres potentiale for at eksekvere effektivt?

Potentialeanalyse

GRATIS indledende analyse af jeres projektkultur

Vi tager os altid tid til en GRATIS indledende, uforpligtende og fortrolig dialog om jeres projektkultur – og ønskerne for den.

Vores tidlige dialog kan tage afsæt i en potentialeanalyse, der kan indeholde forskellige elementer såsom interviews (kvalitative), online refleksion og test (kvantitative), workshops samt on-site observationer og – involvering fx til projekt- og ledermøder.

Du kan starte allerede nu med en online refleksionsøvelse!

Vi kvitterer med personlig tilbagemelding om din projektkultur – og du hører fra os inden for 5 hverdage…

Alle bidrager til at skabe resultater

Ledelsen

Ledelsen i virksomheden er ansvarlig for strategien og for at prioritere initiativer og projekter, op i mod den.

Virksomhedens overordnede projektportefølje skal vedligeholdes for at sikre, at de rette projekter og programmer er planlagt og igangsat i forhold til opfyldelse af hele strategien. Alle projekter bør prioriteres – også de kunderettede.

Med et skarpt indblik i hvad der pågår og trækker ressourcer i virksomheden eller organisationen, bliver det muligt at allokere ressourcer og kompetencer til de prioriterede projekter.

Det rette ressourcer til den rette tid gør det muligt for projektlederne at skabe projektsucces i de prioriterede projekter. Og dedikeret projektbevågenhed fra ledelsen medfører mere fokuseret arbejdsindsats hos medarbejderne, færre drænende skift mellem arbejdsopgaver og heraf øget arbejdeglæde og mindre stress.

Projektlederne

Projektlederne arbejder tæt sammen med ledelsen om projektets proces – så den harmonerer med den prioritering og portefølje som ledelsen bærer ansvaret for.

Projektets proces skal understøtte krav om levering, kvalitet, gevinstrealisering, ledelsesbeslutninger og godkendelser. Og den skal sikre overlevering af viden og kompetencer undervejs samt den rette involvering af specialister og fagpersonale.

En sund projektkultur tilgodeser både den agile og den plandrevne projektledelse – så længe sammenhængskraften i virksomheden er intakt.

Projektlederen skal fra start til slut have fokus på projektets mål. Både den leverance (produktmålet) som han eller hun er ansvarlig for – og det langsigtede strategibidrag (effekten eller gevinsten) som opnås gennem hensigtsmæssig involvering og overlevering til drift (eller kunde).

Specialisterne

Herunder fagpersonalet og den resterende del af organisationen

Specialisterne er motoren i projektarbejdet. De sikrer de faglige input, ekspertisen og kvaliteten af det leverede.

Deres involvering er afgørende for både leverance og effekt. Derfor er det vigtigt, at samarbejdet med projektlederen er tæt i projektgruppen og at organiseringen af projekterne er fornuftig og ikke tilfældig, som det desværre ofte er set. Gennem involvering bliver implementeringen meget lettere opnåelig.

Implementeringen er i sidste ende ledelsens ansvar, men den betyder forandringer hos specialisterne og den øvrige organisation. Det er specialisterne, der føler forandringen og gennemfører den i praksis. Først når implementeringen er gennemført, er strategibidraget en realitet.

Hvad skal der til for at løfte projektkulturen?

Projektarbejdet binder strategi og drift sammen og skaber en sund projektkultur

Er en sund projektkultur det samme for alle?

Ikke to virksomheder eller organisationer er ens - og derfor bør arbejdet med løft af projektkulturen altid tage afsæt i en vurdering af de faktiske forhold samt det ønske og behov, der er for at løfte projektarbejdet.

Hvordan definerer vi den sunde projektkultur hos jer?

Hos Adaptare.dk arbejder vi bl.a. med en potentialeanalyse, der beskriver GAP'et mellem situationen i projektarbejdet nu - og de ønsker der er for projektarbejdet i fremtiden.

En potentialeanalyse kan indeholde forskellige elementer såsom interviews (kvalitative), online reflektion og test (kvantitative), workshops samt on-site observationer og -involvering fx til projekt- og ledermøder. Det er den indledende - og iøvrigt altid uforpligtende, fortrolige - snak, der definerer hvordan jeres specifikke potentialeanalyse bør være. Book et uforpligtende møde her...

Hvordan ser processen for et kulturløft ud?

Potentialeanalysen giver en forståelse for, hvilke indsatser, der skal være i fokus og i hvilket tempo, der kan arbejdes med dem - og natuligvis kortlægning af hvilke målgrupper i virksomheden, der skal involveres.

På baggrund af analysen skræddersyes en proces, der passer til jeres kontekst og virkelighed. Den vil altid være pragmatisk og tage afsæt i, at indsatserne skal give øjeblikkelig værdi i hverdagen og i projektarbejdet. Adaptare.dk er del af processen i det omfang, det giver mening for jer. Vi er med jer internt i et tæt forløb hele vejen - eller vi er jeres eksterne sparringspartner og kan inddrages efter behov.

Hvad er indholdet i processen?

Processen bygges op om indsatser indenfor følgende områder:

  • Governance & principper
  • Overblik & prioritering
  • Værktøjer & dokumentation
  • Vedligehold, udvikling & kvalitetssikring